בס"ד י״ב באדר ב׳ תשע״ט , יום שלישי , מרץ 19 2019זמן האתר- עירה"ק ירושלים
Home / יהדות / דבר תורה יומי / האדמו״ר פינטו: הסוד הגדול במילים ״אין עוד מלבדו״
כבוד קדושת האדמו''ר פינטו שליט''א בבולגריה (טודיי)

האדמו״ר פינטו: הסוד הגדול במילים ״אין עוד מלבדו״

בתמונה: האדמו״ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א (קרדיט: חדשות טודיי)

דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א - אע״מ השם שמבטל הכשפים

יום שלישי יום שנאמר בו פעמים כי טוב, ואין טוב אלא תורה, יום שצריכים לכפול בו את לימוד התורה ועבודת ה'. אמרו רבותינו מדוע נקרא שמם כישופים? אמר רבי יוחנן למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליה של מעלה (סנהדרין סז: חולין ז:).

*****

ומצאנו מימרות בגמרא ובחז"ל על כח הכשפים, ואיך לנהוג בהם. והגמרא (סנהדרין סז:, חולין ז:) מביאה‏ סוד גדול איך לנצח כח הכישופים "אין עוד מלבדו.״ אמר רבי חנינא אפילו לדבר כשפים.

והגמרא מביאה מעשה שהיה אצל רבי חנינא, ההיא איתתא דהות קא מהדרא למשקל עפרא מתותי כרעיה דרבי חנינא, אמר לה אי מסתייעת - זילי עבידי, "אין עוד מלבדו" כתיב.

*****

הנה רבי חנינא הזכיר בפסוק זה "אין עוד מלבדו", שם קדוש שהוא כח גדול לבטל כישופים שנעשו על האדם. ואם חושש האדם שעשו לו כישופים או שנמצא במקום ומרגיש סטרא אחרא של כישופים, יאמר הפסוק "אין עוד מלבדו" ויכוון הראשי תיבות א'ין ע'וד מ'לבדו ר"ת אע"מ שהוא שם המבטל כח הכישופים מן העולם.

***

ונבאר הדברים על פי יסודות רבותינו הקדושים, שורש הכישופים וכוחות הטומאה הם מג' אומות א'דום ע'מון מ'ואב.

****

וידוע מה שמובא בתיקוני הזהר (תיקון לז, עח) שצריך לכון בתפילה בפסוק (תהילים עח, לח) "והוא רחום יכפר עוון" דא עוון, ולא ישחית דא משחית, והרבה להשיב אפו דא אף, ולא יעיר חמתו דא חימה.

****

אך ידועה הגמרא (נדרים לב.) כי משה הרג את חימה, שנאמר (ישעיה כז, ד) "חימה אין לי", ונשארו רק ג' קליפות "אף" "עון" "משחית" ראשי תיבות א'דום ע'מון מ'ואב. וביטולם על ידי שם הקדוש אע"מ נוטריקון א'דום ע'מון מ'ואב "אף" "עון" "משחית.״ וזה שהזכיר רבי חנינא הפסוק "אין עוד מלבדו", ונתכוון בראשי תיבות אע"מ כדי לבטל בשם זה הכשפים.

***

וכך מובא עוד ברבותינו הקדושים זצוק"ל (בראשית ב, ב) "ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה" "מ'לאכתו א'שר ע'שה" ‏ראשי תיבות אע"מ. ועוד נרמז שם "וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה" ראשי תיבות אע"מ כי קדושת השבת מבטלת את הכשפים השולטים ביום חול.

ולכן דקדקו רבותינו כי ביום השבת אין אומרים בתפילת ערבית "והוא רחום יכפר עוון.״

*****

ועוד דקדקו רבותינו הקדושים זצוק"ל, מצאנו אצל משה רבנו (שמות יג, יט) "ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלוקים אתכם והעלתם את עצמותי מזה איתכם" שידע שהמצרים היו מכשפים גדולים, וידעו שיוסף הצדיק הוא מקור כל הברכה, ופחדו שבשלב מסויים יעלו את עצמות יוסף מארץ מצרים ואז הברכה תרד, לכן כיסו את ארונו בכישוף בכדי שבני ישראל לא יצליחו להוציא את ארונו של יוסף מארץ מצרים.

והנה, יוסף הצדיק נתן לבני ישראל הסוד שמרחיק ומכניע הכשפים בכדי לדחות את הכשפים מסביב ארונו, והוא נמצא במילים של יוסף "והעלתם א'ת ע'צמותי מ'זה" ראשי תיבות אע"מ.

וזה מה שעשה משה רבנו "ויקח משה את עצמות יוסף עמו" מ'שה א'ת ע'צמות ראשי תיבות אע"מ. משה רבנו בכח השם הקדוש אע"מ, לקח את עצמות יוסף מהמקום המלא בכח הכשופים, כי השם הקדוש הזה הוא הכח להסיר ולהוריד כל הכשופים מהאדם ומהמקום שחלים בו.

****

הנה שם זה הוא מהשמות הקדושים להסיר כל כישוף וכל רע.

וצריכים אנו בני קהילת קודש "שובה ישראל", לשנן בפינו ודעתנו בכל עת וזמן "אין עוד מלבדו" ולכוון את השם הקדוש אע"מ.

כי סוללים ובונים דרך חדשה בעבודת ה', וכל מקום שבונים בנין חדש הסטרא אחרא מצטערת שלוקחים לה מקום שלה. ולכן חז"ל אומרים אדם שבונה בנין חדש הרבה נסיונות ‏והתמודדות יש לו, כי מרחיק ממקום שומם את כח הס"א. אצלנו אנו בונים בנין רוחני חדש שלא היה בעולם, בדרך ההתבוננות, עבודת ה', ההנהגות. והשטן בא בכל כח ובכל צורה ובכל זמן, בדרכים אחרות שונות ומשונות. ואנו צריכים לחדד "אין עוד מלבדו", ובשם זה ננצח השטן והקליפות ונזכה לבנין שלם.

הקב"ה יזכה אותנו כאיש אחד בלב אחד, לקיים בורא עולם בקנין השלם זה הבנין עדי עד, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.

אודות האדמו״ר הרב פינטו שליט״א

האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א הוא בנם של קדושים הממשיך את מסורת הקדושה וההתקדשות המצרפת מאז היוולדו, תלמיד חכם בעל שיעור קומה כשל דורות קדומים, אדמו"ר לאלפים ורבבות, רב מורה הוראה הפוסק בשאלות הלכתיות סבוכות, מגיד שיעורים רבים וארוכים, רבם הנערץ של יהודים רבים, החל באברכי משי נבחרים הנמנים על לגיונו המקודש וחיים לאור הדרכתו הבלתי מתפשרת, עבור ביהודים מכל הגוונים, וכלה בנשמות אבודות מכל סיבה שהיא, ביניהן כאלו שהמפתח היחיד ללבם מופקד בגנזיו.    מצד אחד הוא נין ונכד לראש שושלת צדיקי בית אביחצירא, המקובל האלוקי רבי יעקב אביחצירא זי"ע בעל ה"אביר יעקב", ומצד שני הריהו נין ונכד לראש שושלת צדיקי בית פינטו, הרי"ף דעין יעקב, שהוא רבי יאשיהו פינטו הראשון, מחותנו של המקובל רבי חיים ויטאל זי"ע, תלמידו הנודע של האר"י הקדוש. מעריציו הרבים, המרכיבים יחדיו את כל השכבות האפשריות הקיימות בעם ישראל, אינם נועצים את סיבת התקשרותם באדמו"ר רבי יאשיהו בשל ייחוס אבותיו הרם והנישא, הנדיר מאוד בדורנו, כי אם בייחוס העצמי שלו כאיש אלוקים קדוש ונורא וכמנהיג הטובל במעיינות של אהבת ישראל לכל יהודי, השובה את לבם. ניתן לשלוח למערכת תגובות וידיעות במייל: contact@twoday.co.il. טלפון ראשי וה"קו החם" להודעות בזמן אמת ולכתבים: 1-800-796-6424+ (עברית ואנגלית).

כדאי גם לבדוק

משרד הבריאות ליצמן - עמוס בן גרשום לע"מ

שפשפו עיניים: ליצמן קורא להעלות מיסים

שבועות לפני שהבוחר אולי יבחר בו ואולי לא, הוא נזכר ״אני אעשה את כל הצעדים שצריך.״